§1
Selskapets navn er Tveteråsen Eiendom AS.

§2
Selskapets forretningskontorer er i Oslo.

§3
Selskapet skal drive og eie garasjehus og fellesarealer på Tveteråsen i Oslo, administrasjon av ledningsnett, tekniske anlegg med veianlegg og drift av vaktmesterordning, etablering og deltakelse i fellesforsikringer, samt alt hva som herved er forbundet. Selskapet har ikke erverv til formål og skal fungere som et driftsfelleskap og koordineringsorgan for beboerne på Tveteråsen.

§4
Aksjekapitalen er på 390.600 fordelt på 1.953 aksjer à kr 200 i 3 aksjeklasser.
Aksjeklasse A består av aksjonærer med garasjeplass og kapitalen her utgjør kr 376.200 fordelt på 1.881 aksjer.
Aksjeklasse B består av aksjonærer med parkeringsplass og kapitalen her utgjør kr 11.200 fordelt på 56 aksjer.
Aksjeklasse C består av aksjonærer uten garasje- eller parkeringsplass og kapitalen her utgjør kr 3.200 fordelt på 16 aksjer.
Hver aksje har en stemme.

§5
Selskapets styre består av 3-5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Selskapets leder velges hvert år, styremedlemmer og varamedlemmer hvert annet år med det antall generalforsamlingen beslutter.  Ved nyvalg eller gjenvalg av styremedlemmer, kan generalforsamlingen velge inntil to styremedlemmer for ett år. Ved suppleringsvalg løper tjenestetiden fram til første ordinære generalforsamling.
Selskapet tegnes av styrets leder sammen med et styremedlem eller to styremedlemmer sammen.

§6
Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer. Ved innkalling til ordinær generalforsamling fremmer valgkomiteen forslag til valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Ved suppleringsvalg fremsettes forslag ved innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen hvor suppleringsvalg skal finne sted. Valgkomiteen velger selv sin leder.

§7
Hjemmelsinnehavere til eiendommer eller seksjoner i eiendommer utskilt fra Gnr. 145/ Bnr. 78, Ulsrud i Oslo, har rett og plikt til å være aksjonærer i selskapet.
Aksjonærene er forpliktet til, uavhengig av eierforholdet til den grunn som husene er oppført på, å delta forholdsmessig i alle fellesutgifter knyttet til det opprinnelige areal som selskapet har festet av Oslo Kommune, festekontrakt tinglyst 3.4.1967 med senere påtegninger.  Aksjonærene plikter å respektere alle bestemmelser som er inntatt i nevnte festekontrakt så langt det har betydning for felles anliggende, også etter at deler av arealet eventuelt er        innløst som eiergrunn.
Aksjonærene er forpliktet til forskuddsvis å dekke selskapets utgifter av enhver art. For denne forpliktelse utsteder aksjonærene m/rekkehus en obligasjon pålydende  kr  3 000.
Skyldig beløp kan dog inndrives hos aksjonærene uavhengig av sikkerhetsstillelsen såfremt betaling mangler etter skriftlig påkrav med 14 dagers varsel, jfr. leiekontrakten § 8.

§8
Enhver aksjonær med leie eller bruksrett til selskapets eiendom, er ved overdragelse av egen eiendom, seksjon eller leierett, forpliktet til å overdra sin aksjepost til sin rettsetterfølger.
All overdragelse av aksjer ut over det som følger av denne paragrafs 1. ledd, krever styrets skriftlige samtykke.

§9
Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned.
Innkalling foretas skriftlig senest 10 dager før generalforsamlingen til alle aksjeeiere med kjent adresse.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen. Annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 10
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsetting av eventuelt konsernregnskap og konsernbalanse.
3. Valg av styre.
4. Valg av valgkomite.
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
På ekstraordinær generalforsamling behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Det kan i generalforsamlingen ikke fattes vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§11
Forøvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Sist endret i generalforsamling 26.mai 2009.

Mellom aksjonærene i Tveteråsen Eiendom AS er det inngått avtale om regulering av innlån fra aksjonærene til selskapet, organisering og finansiering av selskapets oppgaver, grensedragning mellom aksjonærenes og selskapets ansvarsområder hva gjelder fellesanleggene på Tveråsen og eiendomsforhold til fellesanlegg.1. Hver aksjonær som eier garasjeplass i selskapets garasjeanlegg, er pliktig å yte selskapet et lån. Aksjonærer som leier garasjeplass i selskapets garasjeanlegg, er pliktig til å yte selskapet et lån så lenge leieforholdet består.Til sikkerhet for lånene utsteder selskapet en pantobligasjon (Hovedobligasjon) i eiendommen gnr. 145, bnr 98, og partialobligasjon til hver enkelt aksjonær. Obligasjonen er ikke omsettelig unntatt sammen med aksje.

2. Selskapet skal for aksjonærene utføre følgende oppgaver for Tveteråsen:

a) Vaktmestertjeneste for fellesanleggene.
b) Drift og vedlikehold av fellesareal samt alle fellesanlegg.
c) Utstedelse av ordensregler og regler for bruk av arealene, herunder parkeringsarealene og håndhevelse av bestemmelsene.
d) Etablere forsikringsordninger, herunder fellesforsikringer.
e)Formidling av elektrisk kraft eller andre tjenester for distribusjon til eiendommene.
f)Administrasjon og vedlikehold av veier, teknisk anlegg og ledningsnett (vann/kloakk, kabel-TV og e-kraft).
g)Representasjon i fellesanliggende overfor offentlige myndigheter og andre.

3. Aksjonærene forplikter seg gjensidig til å respektere vedtatte regler, herunder sanksjons­bestemmelser ved mislighold av disse. En aksjonær som vesentlig misligholder sine forpliktelser, herunder brudd på ordensregler, har det økonomiske ansvar for forvoldt skade. Ved brudd på ordensregler for bruk av parkeringshuset, kan vedkommende bortvises fra dette etter beslutning fra styret. Forpliktelsen til å dekke andel av utgifter opphører likevel ikke.

4. Alle aksjonærer er forpliktet til å dekke selskapets utgifter forskuddsvis etter følgende fordelingsnøkkel:

a) 1. Rekkehuseier m/garasjeplass dekker 0,4235% av selskapets kostnader.
2. Leilighetseier m/garasjeplass dekker 0,3295% av selskapets kostnader.

b) Leilighetseier m/parkeringsplass dekker 0,2675% av selskapets kostnader.

c) 1. Rekkehuseier u/garasje- eller parkeringsplass dekker 0,2847% av selskapets kostnader.
2. Leilighetseier u/garasje- eller parkeringsplass dekker 0,1903% av selskapets kostnader.

I tillegg dekkes etter regning:

1. Kommunale avgifter og eventuelle skatter.
2. Drift m.v.  kabel-TV anlegg.
3. Påkostninger av enhver art.
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader.

5. Styret skal utarbeide en 5 års rullerende vedlikeholdsplan som skal være veiledende for drift og budsjettarbeid. Planen skal fremlegges på aksjonærmøtet for vedtagelse.

6. Selskapet har overtatt ansvaret for drift, vedlikehold og forsikring av alle fellesanlegg på Tveteråsens fellesområder. Eiendomsretten til rørinstallasjoner nedgravd i bakken frem til tilknytning til privat hovedledning for den enkelte husrekke eller boligblokk, kabelanlegg i bakken frem til 1 meter fra veggliv samt antenneanlegg i luftspenn, er selskapets ansvar.

7. Fellesarealene eies av selskapet og forvaltes av dette.

Denne avtalen er en revidert utgave av avtalen fra 1993 og vedtatt av 2/3 av aksjonærene. Avtalen er uoppsigelig. Endringer av noen av de avtalte forhold krever tilslutning av aksjonærer representerende 2/3 av aksjekapitalen. Ved vesentlig endring av avtalen på noe punkt, kreves imidlertid tilslutning av samtlige av de aksjonærer som får sin stilling vesentlig endret.

Ved overdragelse av aksjer, er kjøperen forpliktet til å tre inn i selgers forpliktelser etter denne avtalen og gi påtegning for tiltredelse av avtalen.

Sist endret i generalforsamling 11. april 2013.

§1
Selskapets navn er Tveteråsen Eiendom AS.

§2
Selskapets forretningskontorer er i Oslo.

§3
Selskapet skal drive og eie garasjehus og fellesarealer på Tveteråsen i Oslo, administrasjon av ledningsnett, tekniske anlegg med veianlegg og drift av vaktmesterordning, etablering og deltakelse i fellesforsikringer, samt alt hva som herved er forbundet. Selskapet har ikke erverv til formål og skal fungere som et driftsfelleskap og koordineringsorgan for beboerne på Tveteråsen.

§4
Aksjekapitalen er på 390.600 fordelt på 1.953 aksjer à kr 200 i 3 aksjeklasser.
Aksjeklasse A består av aksjonærer med garasjeplass og kapitalen her utgjør kr 376.200 fordelt på 1.881 aksjer.
Aksjeklasse B består av aksjonærer med parkeringsplass og kapitalen her utgjør kr 11.200 fordelt på 56 aksjer.
Aksjeklasse C består av aksjonærer uten garasje- eller parkeringsplass og kapitalen her utgjør kr 3.200 fordelt på 16 aksjer.
Hver aksje har en stemme.

§5
Selskapets styre består av 3-5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Selskapets leder velges hvert år, styremedlemmer og varamedlemmer hvert annet år med det antall generalforsamlingen beslutter.  Ved nyvalg eller gjenvalg av styremedlemmer, kan generalforsamlingen velge inntil to styremedlemmer for ett år. Ved suppleringsvalg løper tjenestetiden fram til første ordinære generalforsamling.
Selskapet tegnes av styrets leder sammen med et styremedlem eller to styremedlemmer sammen.

§6
Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer. Ved innkalling til ordinær generalforsamling fremmer valgkomiteen forslag til valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Ved suppleringsvalg fremsettes forslag ved innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen hvor suppleringsvalg skal finne sted. Valgkomiteen velger selv sin leder.

§7
Hjemmelsinnehavere til eiendommer eller seksjoner i eiendommer utskilt fra Gnr. 145/ Bnr. 78, Ulsrud i Oslo, har rett og plikt til å være aksjonærer i selskapet.
Aksjonærene er forpliktet til, uavhengig av eierforholdet til den grunn som husene er oppført på, å delta forholdsmessig i alle fellesutgifter knyttet til det opprinnelige areal som selskapet har festet av Oslo Kommune, festekontrakt tinglyst 3.4.1967 med senere påtegninger.  Aksjonærene plikter å respektere alle bestemmelser som er inntatt i nevnte festekontrakt så langt det har betydning for felles anliggende, også etter at deler av arealet eventuelt er        innløst som eiergrunn.
Aksjonærene er forpliktet til forskuddsvis å dekke selskapets utgifter av enhver art. For denne forpliktelse utsteder aksjonærene m/rekkehus en obligasjon pålydende  kr  3 000.
Skyldig beløp kan dog inndrives hos aksjonærene uavhengig av sikkerhetsstillelsen såfremt betaling mangler etter skriftlig påkrav med 14 dagers varsel, jfr. leiekontrakten § 8.

§8
Enhver aksjonær med leie eller bruksrett til selskapets eiendom, er ved overdragelse av egen eiendom, seksjon eller leierett, forpliktet til å overdra sin aksjepost til sin rettsetterfølger.
All overdragelse av aksjer ut over det som følger av denne paragrafs 1. ledd, krever styrets skriftlige samtykke.

§9
Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned.
Innkalling foretas skriftlig senest 10 dager før generalforsamlingen til alle aksjeeiere med kjent adresse.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen. Annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 10
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsetting av eventuelt konsernregnskap og konsernbalanse.
3. Valg av styre.
4. Valg av valgkomite.
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
På ekstraordinær generalforsamling behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Det kan i generalforsamlingen ikke fattes vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§11
Forøvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Sist endret i generalforsamling 26.mai 2009.

Mellom aksjonærene i Tveteråsen Eiendom AS er det inngått avtale om regulering av innlån fra aksjonærene til selskapet, organisering og finansiering av selskapets oppgaver, grensedragning mellom aksjonærenes og selskapets ansvarsområder hva gjelder fellesanleggene på Tveråsen og eiendomsforhold til fellesanlegg.1. Hver aksjonær som eier garasjeplass i selskapets garasjeanlegg, er pliktig å yte selskapet et lån. Aksjonærer som leier garasjeplass i selskapets garasjeanlegg, er pliktig til å yte selskapet et lån så lenge leieforholdet består.Til sikkerhet for lånene utsteder selskapet en pantobligasjon (Hovedobligasjon) i eiendommen gnr. 145, bnr 98, og partialobligasjon til hver enkelt aksjonær. Obligasjonen er ikke omsettelig unntatt sammen med aksje.

2. Selskapet skal for aksjonærene utføre følgende oppgaver for Tveteråsen:

a) Vaktmestertjeneste for fellesanleggene.
b) Drift og vedlikehold av fellesareal samt alle fellesanlegg.
c) Utstedelse av ordensregler og regler for bruk av arealene, herunder parkeringsarealene og håndhevelse av bestemmelsene.
d) Etablere forsikringsordninger, herunder fellesforsikringer.
e)Formidling av elektrisk kraft eller andre tjenester for distribusjon til eiendommene.
f)Administrasjon og vedlikehold av veier, teknisk anlegg og ledningsnett (vann/kloakk, kabel-TV og e-kraft).
g)Representasjon i fellesanliggende overfor offentlige myndigheter og andre.

3. Aksjonærene forplikter seg gjensidig til å respektere vedtatte regler, herunder sanksjons­bestemmelser ved mislighold av disse. En aksjonær som vesentlig misligholder sine forpliktelser, herunder brudd på ordensregler, har det økonomiske ansvar for forvoldt skade. Ved brudd på ordensregler for bruk av parkeringshuset, kan vedkommende bortvises fra dette etter beslutning fra styret. Forpliktelsen til å dekke andel av utgifter opphører likevel ikke.

4. Alle aksjonærer er forpliktet til å dekke selskapets utgifter forskuddsvis etter følgende fordelingsnøkkel:

a) 1. Rekkehuseier m/garasjeplass dekker 0,4235% av selskapets kostnader.
2. Leilighetseier m/garasjeplass dekker 0,3295% av selskapets kostnader.

b) Leilighetseier m/parkeringsplass dekker 0,2675% av selskapets kostnader.

c) 1. Rekkehuseier u/garasje- eller parkeringsplass dekker 0,2847% av selskapets kostnader.
2. Leilighetseier u/garasje- eller parkeringsplass dekker 0,1903% av selskapets kostnader.

I tillegg dekkes etter regning:

1. Kommunale avgifter og eventuelle skatter.
2. Drift m.v.  kabel-TV anlegg.
3. Påkostninger av enhver art.
4. Eventuelle ekstraordinære kostnader.

5. Styret skal utarbeide en 5 års rullerende vedlikeholdsplan som skal være veiledende for drift og budsjettarbeid. Planen skal fremlegges på aksjonærmøtet for vedtagelse.

6. Selskapet har overtatt ansvaret for drift, vedlikehold og forsikring av alle fellesanlegg på Tveteråsens fellesområder. Eiendomsretten til rørinstallasjoner nedgravd i bakken frem til tilknytning til privat hovedledning for den enkelte husrekke eller boligblokk, kabelanlegg i bakken frem til 1 meter fra veggliv samt antenneanlegg i luftspenn, er selskapets ansvar.

7. Fellesarealene eies av selskapet og forvaltes av dette.

Denne avtalen er en revidert utgave av avtalen fra 1993 og vedtatt av 2/3 av aksjonærene. Avtalen er uoppsigelig. Endringer av noen av de avtalte forhold krever tilslutning av aksjonærer representerende 2/3 av aksjekapitalen. Ved vesentlig endring av avtalen på noe punkt, kreves imidlertid tilslutning av samtlige av de aksjonærer som får sin stilling vesentlig endret.

Ved overdragelse av aksjer, er kjøperen forpliktet til å tre inn i selgers forpliktelser etter denne avtalen og gi påtegning for tiltredelse av avtalen.

Sist endret i generalforsamling 11. april 2013.