Oppdatert status for rehabilitering av garasjehuset pr. april 2024:

Tilstanden til vårt felles garasjehus som nå er over 50 år gammelt og hvordan vi skal ta vare på det for de neste årene, har vært en viktig del av styrets arbeid denne perioden.

Før fjorårets generalforsamling informerte styret at vi ønsket en ekstra tilstandsvurdering av garasjehuset. Det anså vi som helt nødvendig siden en rehabilitering av garasjeanlegget vil bli den største investeringen for Tveteråsen Eiendom i nyere tid. Styret hadde behov et bedre grunnlag før vi kunne presentere løsninger ovenfor generalforsamlingen. Vi må være så sikre som mulig på at de utbedringstiltakene som blir valgt, er de mest fornuftige slik at vi prioriterer riktig og ikke bruker ressurser på feil tiltak.

Den siste tilstandsvurderingen er nå utført og vi har i tillegg mottatt forslag til utbedringstiltak med forventede kostnader. Rapportene kan leses i helhet herunder. Oppdraget ble gitt til rådgivningsselskapet OPAK AS som styret valgte å engasjere i stedet for Ødegård og Lund AS. Sistnevnte utførte likevel en mindre undersøkelse for oss av plan 2 i april i fjor.

OPAK har kun vurdert det primære bærende systemet av garasjeanlegget: søyler, dragere, og betongdekke da dette ansees å være mest kritisk. Deres hovedkonklusjon er at konstruksjonen generelt er preget av alder. Det er registrert store avvik på armeringsoverdekning og fordeling av armeringen. Skadeutvikling er årsaket av salter i betong på søyler og oversiden av betongdekke, og karbonatisering på undersiden av betongdekkene og drager. Det er registrert flere felter med tegn på stor fuktpåkjenning på undersiden av dekkene, noe som tyder på at slitelag er ikke lenger tett. Dette fører til skadeutvikling grunnet armeringskorrosjon, siden det finnes salter i betong eller betongen er karbonatisert.

Det er viktig å presisere at OPAK ikke har vurdert fasade, yttervegger og andre betongkonstruksjoner tilhørende garasjen. Generelt er også disse delene preget av alder, men er ikke en del av den bærende konstruksjonen. Vi mener derfor at disse delene av garasjen ikke bør prioriteres nå.

Styret anser det nå som nødvendig å igangsette utbedringstiltak i løpet av nærmeste fremtid for å forhindre eller i det minste begrense ytterligere skadeutvikling. Det er dessverre slik at den mest omfattende rehabiliteringen som har høyest kostnad nå, men sannsynligvis er rimeligst på sikt, ikke er realistisk å få finansiert. Vi må derfor se på hva vi klarer økonomisk og som samtidig gir en tilstrekkelig rehabilitering av betongen.

På informasjonsmøtet etter årets generalforsamling vil styret beskrive de ulike alternativene mer i detalj og besvare spørsmål fra aksjonærene. En representant fra OPAK vil også være til stede. Styret vil deretter innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av dette året hvor styret vil presentere endelige forslag med finansieringsløsninger. Aksjonærene må da avgjøre hvilket alternativ man evt. skal gå videre med. Forutsatt at generalforsamlingen velger et av de alternativene til rehabilitering som blir lagt frem, ønsker styret å engasjere OPAK for utarbeidelse av tilbudsdokumenter, hvor det deretter blir en kontraheringsfase med innhenting av tilbud fra entreprenører, valg av entreprenør og gjennomføringsfase.

 

Tilstandsrapport fra OPAK desember 2023

Vedlikeholdsplan for rehabilitering garasjeanlegg