Styret minner om at Generalforsamling 2024 i Tveteråsen Eiendom avholdes den 18. april 2024. Nærmere innkalling og saksliste vil bli sendt ut i god tid før møtet.. Saker som skal handsamst på dagsorden må være styret i hende innen 18.mars 2024. Saker til handsaming sendes til styret@tveterasen.no.

Vennlig hilsen

Styret