Dagens styre som ble valgt etter generalforsamlingen 2022, bestemte seg for å videreføre arbeidet som var gjort av det forrige styret med den samme konsulentbistanden. 

Første halvår i 2022 ble en rekke entreprenører kontaktet i forkant av en tilbudsinnbydelse på rehabiliteringen. En tilbudsinnbydelse ble sendt ut i slutten av juni med svarfrist 27.9.2022. Styrets plan var at vi basert på de mottatte tilbudene, skulle forhandle videre med én eller to entreprenører og deretter legge frem en innstilling på et aksjonærmøte i forkant av generalforsamling 2023, evt. en ekstraordinær generalforsamling. Det har imidlertid vært en utfordring å vurdere tilbudene opp mot hverandre pga. store avvik i pris og den metodikk tilbyderne ville benytte for å rehabilitere garasjen. Styret har i ettertid fått verifisert at tilbudsmaterialet som ble sendt ut, ga grunnlag for ulik forståelse og vurdering av omfanget leverandørene. Flere av leverandørene som har besvart, har i tillegg tatt en rekke forbehold og vært utydelige på mengdeangivelser.. 

Styret ser det som en risiko å velge leverandør basert på de mottatte tilbudene. Rehabilitering av garasjehuset er et komplekst prosjekt som vil medføre en betydelig investering. Styret må være trygge på at riktige valg blir tatt og at de totale kostnadene blir kontrollerbare og risikoen ved en eventuell gjennomføring blir lavest mulig. 

Basert på de innkomne tilbudene har styret valgt å foreta et anbefalt tillegg til eksisterende tilstandsanalyse og har i den sammenheng engasjert konsulentselskapet Ødegård og Lund AS som har spesialkompetanse på betongrehabilitering.  Ødegård og Lund AS vil bistå styret i det videre arbeidet og utarbeide en ny kravspesifikasjon. Vi vil deretter velge en prosjektleder for utarbeidelse av et nytt tilbudsdokument og gjennomføre en ny konkurranse som forventes sendt ut til sommeren. 

Det betyr at styret tidligst kan legge frem en innstilling i løpet av høsten i 2023. Styret vil da presentere en ny anbefaling, kostnadsramme og finansieringsløsning.  Aksjonærene må så fatte et vedtak og en eventuell igangsettelse av rehabiliteringen vil skje våren 2024. 

Selv om hele prosessen har tatt langt tid, noe som delvis også skyldes korona, har styret prioritert å kartlegge mer nøyaktig hva som må gjøres av rehabilitering. Vi har klart å justere ned den totale kostnadsrammen betydelig sammenlignet med de første anslagene. I tillegg vil selve tiden hvor garasjehuset er under rehabilitering og delvis avstengt, også være langt kortere enn først fryktet.